Bijbeltekst week 2020 – 32

Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, die aan de boezem des Vaders is, die heeft Hem doen kennen.  Johannes 1:18 Is het wel waar wat Johannes ons vertelt: Niemand heeft ooit God gezien? En Mozes dan? Van hem wordt verteld: (Exodus 33:11)  En de HERE...

Bijbeltekst week 2020 – 32

Indien iemand Mij wil dienen, hij volge Mij, en waar Ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn.Indien iemand Mij dienen wil, de Vader zal hem eren.  Johannes 12:26 De tafeltekst begint met het woord ‘indien’. Dit kan ook vertaald worden met: ‘in het geval dat’. De tekst...

Bijbeltekst week 2020 – 31

Genees mij, HERE, dan zal ik genezen zijn; help mij, dan zal ik geholpen zijn, want Gij zijt mijn lof. Jeremia 17:14  Bij het lezen van de tekst voor deze week bidden we om twee dingen: Genees mij, en help mij. Waarom zou je, als je je kerngezond voelt, bidden om...

Bijbeltekst week 2020 – 30

Daarom vertrouwen op U wie uw naam kennen, want Gij hebt nooit verlaten wie U zoeken, o HERE. Psalm 9:11 In de tekst van de vorige week: Zoekt de HERE, terwijl Hij zich laat vinden,…(Jes.55:6), hebben we uitgebreid gelezen over de betekenis van het woord ‘zoeken’. Bij...

Bijbeltekst week 2020 – 29

Zoekt de HERE, terwijl Hij Zich laat vinden; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is. Jesaja 55:6 Jezus heeft gezegd: zoekt en gij zult vinden (Mattheüs 7:7). De Heer heeft daarbij hetzelfde bedoeld als in de woorden van Jesaja. Het Griekse werkwoord voor zoeken heeft...

Bijbeltekst week 2020 – 28

Nochtans zijt Gij de Heilige, die troont op de lofzangen Israëls. Psalm 22:4 De tekst begint met Nochtans . . . Er gaat iets aan vooraf wat te maken heeft met deze jubelroep: “Mijn God, ik roep des daags, en Gij antwoordt niet, en des nachts, en ik kom niet tot...