Over ons

De B’ulah-hoeve

De B’ulah-hoeve wil een toerustingshuis zijn waar mensen worden geholpen om tot rust te komen bij Jezus. Waar wordt uitgenodigd tot geloofsverdieping en waar men mag groeien in het dienstbaar zijn aan God en naaste. 

Huisgemeente

In de B’ulah-hoeve komt ook een huisgemeente samen. Dit betekent dat de B’ulah-hoeve een plek is voor ontmoeting, om samen de nabijheid en het spreken van God telkens weer te zoeken. Juist in deze tijd, waarin de onrust en onvrede in de wereld groot is, en we niet weten waar het heen gaat, zien we uit naar de wederkomst van Jezus, hoe dat ook zal zijn. Daarin zijn we van harte beschikbaar om Zijn boodschap, het Evangelie, te delen. 

 

Wat we geloven

Wij geloven in

 • God als schepper van Hemel en aarde.
 • Jezus Christus de Zoon van God.
 • de Heilige Geest die God uitstort in de harten van mensen wier hart oprecht naar Hem uit gaat.
 • Drieëenheid van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
 • de Bijbel als woord van God, geïnspireerd door de Heilige Geest, Die het ons doet verstaan.
 • de grootheid en de heiligheid van de eeuwige God.
 • de levende God die door Zijn Geest spreekt in en door mensen en gebeurtenissen.
 • de vergeving van de zonden door het sterven van Jezus Christus.
 • de opstanding van Jezus; Hij heeft de dood overwonnen.
 • de wederkomst van Christus op aarde.

Wij geloven dat

 • wij zullen opstaan met Hem.
 • de Geest levend maakt.
 • de doop een uiterlijk teken is van een heilige innerlijke belijdenis.
 • Israël het volk van God is en dat God zelf Zijn heilsbeloften aan hen gestand zal doen.

Gemeentekringen

De gemeentekringen zijn de basis-bouwstenen van de huisgemeente. We zijn dankbaar dat er veiligheid groeit om met elkaar kunnen delen wat ons bezighoudt. De kringen zijn een plek om God te zoeken en te bidden, voor elkaar, voor de gemeente en voor wat dan ook maar aan de orde komt. Wie zich aan wil sluiten bij een gemeentekring, kan contact opnemen met de oudsten via oudsten@bulahhoeve.nl.

Oudsten

De oudsten van de B’ulah-hoeve dragen de geestelijke zorg voor de gemeente. Zo, dat er binnen de gemeente toerusting, bemoediging en toewijding is. De oudsten zijn per mail te bereiken op oudsten@bulahhoeve.nl.

Bestuur

De B’ulah-hoeve is ondergebracht in een stichting, die de formele eindverantwoordelijkheid draagt. Bij vragen: secretaris@bulahhoeve.nl

Het bestuur is ook verantwoordelijk voor de financiën. De B’ulah-hoeve maakt bewust geen aanspraak op subsidies of dergelijke zaken. Daarbij is ons uitgangspunt dat hetgeen we zelf voor niets ontvingen ook ‘om niet’ uit te delen. De B’ulah-hoeve is daarom afhankelijk van vrijwillige bijdragen en donaties. Mogelijkheden om een donatie te doen zijn onderaan deze pagina te vinden. Financiële vragen, bijvoorbeeld over de fiscale mogelijkheden, zijn welkom: penningmeester@bulahhoeve.nl.

Lees meer over onze oorsprong.