De tafeltekst voor deze week willen we graag gebruiken als voorbereiding voor het komende paasfeest. In dit feest vieren we dat Jezus uit de doden is opgestaan. Deze viering heeft kracht, als we Hem in ons dagelijks leven aanvaarden als onze Heer; degene die het voor het zeggen heeft in ons leven. Jezus Christus, onze Hogepriester, de Beloofde, die God al aan Adam en Eva beloofd heeft.

Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt gij niets doen.

Johannes 15:5

In Exodus 29 wordt geschreven over de hogepriester. Hij was de gezalfde (vers 7) en als zodanig een voorafschaduwing van de Gezalfde, de Messias, Jezus Christus. Deze hogepriester had in Israël het hoogste gezag. Hij werd gezien als een heilig man. Hij stond ver verheven boven de andere mensen en vaak hebben we de neiging om Jezus ver boven ons te verheffen.

We hebben daar ook reden voor, want Jezus, onze Hogepriester, is de Zoon van God. De Hebreeënbriefschrijver zegt hierover: Daar wij nu een grote Hogepriester hebben, die de hemelen is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, … (Hebr. 4:14).

Maar hoe begrijpelijk het ook is, toch staat Hij niet ver boven ons verheven, maar werd aan ons gelijk (Hebr. 2:17). Hij is hier op aarde volkomen mens geweest en Hij is in alle dingen op gelijke wijze als wij verzocht geweest.

Dat Jezus in al de verzoekingen die op Hem afkwamen niet gezondigd heeft, ligt besloten in het grote geheim van Zijn mens-zijn hier op de aarde. Omdat Hij uit de Geest geboren was, was Hij er diep van doordrongen dat Hij zonder de Vader niets kon doen (Joh.14:10). Hiertoe nodigt Jezus ook ons uit in de tafeltekst van deze week: Wie in Mij blijft, gelijk Ik in Hem, … want zonder Mij kunt gij niets doen.

Omdat Hij zo onderworpen wilde zijn aan de wil van God, werd Hij hier op aarde het volmaakte Lam dat onze zonden op Zich nam. Jezus, uit God geboren, maar toch volkomen mens, heeft alle begrip voor de strijd die wij kunnen hebben als gelovigen, maar daarom heeft Hij ook gezegd: Blijf in Mij, gelijk Ik in u, want zonder Mij kunt gij niets doen (Joh.15:5). Wie doordrongen is van deze enorme werkelijkheid, zal ervaren dat Jezus niet ver verheven is boven ons, maar juist zeer nabij, omdat, wanneer wij in Hem blijven, zoals onze tafeltekst zegt, Hij ons aan Hem gelijk doet zijn! Wie in alles bij Hem schuilt, ervaart dat Jezus, door Zijn sterven en opstanding, de Weg is tot de troon van genade. Zo zullen we in en door Hem de nabijheid van God bemerken, die genade schenkt en hulp op het juiste ogenblik!