Vrees voor mensen spant een strik, maar wie op de HERE vertrouwt, is onaantastbaar.

Spreuken 29:25

Bovenstaande tafeltekst geeft veel stof om over na te denken. Allereerst de eerste drie woorden: Vrees voor mensen. Met evenveel recht kan het vertaald worden met: Vrees van mensen. Als we dat doen, wordt de inhoud van de tekst heel anders.

Het woordje ‘vrees’ kan ook vertaald worden met: angstige zorg. Deze ‘angstige zorg’ is zo kenmerkend voor wat wij ‘volwassen zijn’ noemen. Het staat zo lijnrecht tegenover de zorgeloosheid van een kind. Maar een kind kent geen echte zorgeloosheid als het zich niet geborgen voelt in zijn ouders. Alleen een kind dat opgroeit in de geborgenheid, de veiligheid van een gezond gezin, waar liefde regeert, straalt deze onbevangen zorgeloosheid uit. En waar deze veiligheid ontbreekt, wordt de basis gelegd voor veel geestelijke afwijkingen die in het latere, volwassen leven openbaar komen. Eén van deze geestelijke afwijkingen is de ‘vrees’ waar deze tafeltekst over spreekt.

Er is zo veel reden om angstige zorg te hebben, zeker als mensen van onze tijd! Deze angstige zorg voor het leven, zo zegt onze tekst: spant een strik. Het woord strik heeft te maken met: valstrik. Maar het woord betekent ook ‘lokaas’. Wie z’n leven laat bepalen door deze angstige zorg, trekt zorgelijke dingen naar zich toe. Angst maakt angstig en wekt agressie naar elkaar.

God heeft de mens niet geschapen om bepaald te worden door deze vrees, maar om waarlijk vrolijk te zijn: Deut.16:15 …; want de HERE, uw God, zal u zegenen in heel uw oogst en in al het werk uwer handen, zodat gij waarlijk vrolijk kunt zijn. Wie zich laat bepalen door angstige zorg kán niet echt vrolijk zijn!

Maar God schenkt ons in Zijn liefde echte vrolijkheid als een vrucht van de Geest. Paulus schrijft hierover in zijn brief aan de gemeenten in Galatië: Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing (Galaten 5:22).

De tekst voor deze week wijst ons de weg naar die werkelijke levensvreugde: maar wie op de HERE vertrouwt, is onaantastbaar. Het Hebreeuwse werkwoord ‘vertrouwen’ heeft zo’n rijke betekenis: zich veilig voelen, zijn vertrouwen vestigen op, zorgeloos zijn.

Er is voor ons en voor degenen die God ons toevertrouwt alléén toekomst, als we nu leren om werkelijk op Hem te vertrouwen – ons veilig gaan voelen bij Hem, zorgeloos durven zijn, omdat Hij voor ons zorgt: 1 Petrus 5:7 Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u. Want als we zo op Hem leren vertrouwen dan maakt Hij ons onaantastbaar.

En het Hebreeuwse woord ‘onaantastbaar’ vertelt ons ook weer zo veel: hoogverheven zijn, boven de angstaanjagende gebeurtenissen in de wereld rondom ons. En ontoegankelijk zijn voor de denkwerelden van onze tijd. Dan zij we beveiligd in de hoogte, omdat Hij ons, midden in deze angstige wereld, tot Hemelburgers maakt.