Zondag 28 mei vieren we het Pinksterfeest. Pinksteren is de afsluiting van het Paasfeest. Tijdens ons Pinksterfeest vieren wij dat wij door de komst van de Heilige Geest een toerusting hebben ontvangen om Zijn getuigen te zijn in de wereld waarin wij nu leven.

Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.

Efeze 2:10

Het  1e gedeelte van deze Bijbeltekst: Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen…,  maakt zo duidelijk dat het gaat om een nieuwe schepping.

In het Bijbelboek Genesis lezen we dat God ‘in den beginne’ de mens naar Zijn beeld en gelijkenis schiep (Gen.1:27). Na het eten van de verboden vrucht was de mens geen drie-eenheid meer: Geest, ziel en lichaam, maar een twee-eenheid: ziel en lichaam. God gaf toen aan de vernederde mens de belofte dat eens een Zoon geboren zou worden, die de geestloze mens weer tot leven zou wekken. Dit is een nieuwe schepping, meer dan Adam en Eva in het Paradijs, want de nieuwe mens heeft, anders dan Adam en Eva, de kennis van goed en kwaad.

Hiervoor is het nodig dat hij uit de Geest van God geboren wordt. Zonder de Heilige Geest, de Geest der Waarheid, kan hij niet verstaan wat werkelijk waarheid is. Door de duizenden jaren heen heeft de mens zich allerlei godsbeelden gemaakt en daar een godsdienst omheen gevormd die paste bij zijn cultuur, maar deze geven geen bevrijding. De Bijbel zegt: En de behoudenis is in niemand anders, want er is onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden  (Hand.4:12).

Het werkwoord ‘behouden worden’ betekent: gered worden uit het gevaar van vernietiging. Voor ons betekent het vaak: wat er is, niet verloren laten gaan; een garantie voor een voortzetting van het bestaande.

Maar de Bijbel spreekt juist van ‘een nieuwe schepping: Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen (2 Kor. 5:17).

En: Want besneden zijn of niet besneden zijn betekent niets, maar of men een nieuwe schepping is (Gal.6:15). De Jood Paulus zegt hier zelfs dat het besneden zijn, dus het Jood zijn, niets betekent. Want voor Jood en heiden gaat het erom een nieuwe schepping te worden! Alleen door het volbrachte werk van Jezus van Nazareth aan het Kruis van Golgota kunnen we dat worden. We hopen en bidden dat dit geheimenis gedurende deze week ons duidelijker dan ooit voor ogen zal komen te staan.

We krijgen deel aan deze uitredding, wanneer we ons daadwerkelijk laten uitredden uit het oude, door het nieuwe ’aan te doen’. Dit is heel iets anders dan iets nieuws, iets fatsoenlijks, bij het oude te voegen. Nee, het gaat om de uitredding uit het oude, door de nieuwe schepping in en door Christus te ondergaan. Dit is een verlossing uit het oude. Dan worden we in plaats van een twee-eenheid, een drie-eenheid: Geest, ziel en lichaam.

Waaraan onderkennen wij dit Goddelijke ingrijpen in ons zielenleven? Door de verwondering!

Dit werkt uit dat er een liefdesrelatie ontstaat tussen God en mens. Dan worden alle stellingen en visies doorbroken en komt er een ongekende afhankelijkheid van de Geliefde: Jezus, Die ons leiden wil in alle waarheid. Als we in Zijn Waarheid leren wandelen gaan we anders leven. Het zo gecompliceerde en rusteloze leven van deze tijd maakt plaats voor een levenswandel met Hem. In die waarheid krijgen dingen gestalte, die we voordien niet voor mogelijk hielden, maar waar de Bijbel wel van spreekt.

Dan wordt de tafeltekst ineens helemaal duidelijk. Dan leven we niet meer voor onszelf, maar gaan we, heel ontspannen, wandelen in de goede werken, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.

Als dit sprankelende leven tot onze verwondering gestalte gaat krijgen, dan openbaart zich in ons het nieuwe leven. Ja, dat nieuwe leven is te zien: Maar gij geheel anders: gij hebt Christus leren kennen (Ef.4:20). Dan zijn we voor de wereld om ons heen Zijn getuigen, wandelend aan de hand van Hem, die immers beloofd heeft: En zie, Ik ben met U al de dagen tot aan de voleinding der wereld.