En het gelovige gebed zal de lijder gezond maken, en de Here zal hem oprichten.

Jakobus 5:15a

Wat wordt bedoeld met het gelovige gebed? Het woord ‘gelovig’ is afgeleid van een werkwoord wat veel, op elkaar betrokken, betekenissen heeft. De grondbetekenis is: ‘overreden’ of: ‘met woorden overtuigen’.

Dit laatste heeft te maken met een gesprek. Wat goed om dit tot ons te laten door dringen! Want dan gaat het niet om een gesprek met jezelf, maar om een gesprek met God. Dan gaan we begrijpen dat bidden niets te maken heeft met ‘hemelbestorming’, maar met een door God overtuigd worden. Heel duidelijk wordt dit als we denken aan de woorden van Jezus: Indien gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt wat gij maar wilt, en het zal u geworden (Johannes 15:7). Wat een uitbundige uitnodiging van Jezus: vraagt wat gij maar wilt, en het zal u geworden.

Waar halen we de moed vandaan om daar gevolg aan te geven?!

Wie van ons durft dit onvoorwaardelijk te geloven? Dat kan alleen werkelijkheid worden als het eerste gedeelte van deze tekst tot werkelijkheid is geworden in ons leven: Indien gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven. Alleen in de relatie met Jezus, alleen in het voortdurende gesprek met Hem, ontstaat het gelovige gebed. Dan merk je zelf ook dat ‘gelovig’ nog meer betekent: gehoorzaam toegeven, overgeven aan.

God leert ons in het dagelijks leven dat het gelovige gebed door moet gaan, omdat het gelovige gebed de lijder gezond zal maken: het is dus een genezingsproces waarbij het gelovige gebed het geneesmiddel is. Niet alleen de ‘oudsten’ maar alle gemeenteleden mogen deelhebben aan dit gelovig gebed, dit door God gedreven worden tot gebed!

Zo worden we gevormd tot dat, wat we eigenlijk al zo lang hadden moeten zijn: voorbidders, priesters!

Als we uit liefde voor allen, die in Gods liefde getuchtigd en opgevoed worden, gelovig zijn gaan bidden, kan God eindelijk ons gelovig gebed gaan verhoren. En dan zal God ons zeker ook gaan leren dat de lijder waar Jakobus over spreekt, niet alleen onze allernaaste is. Dan zullen we beseffen dat heel de wereld om ons heen lijdt onder het ontbreken van een krachtig getuigenis van de liefde van God. Het getuigenis dat dag in dag uit van ons mag uitgaan naar al onze naasten.

Maar als God wonderlijk en onweerlegbaar Zijn Woord heeft bevestigd onder ons, dan zal de echte ‘vreze des HEREN’, het kinderlijk ontzag voor Vader, ons drijven tot een gelovig gebed voor allen die lijden in deze wereld . . . Dan zullen ook de woorden van Jezus vervuld worden in ons:  Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt en gij zult mijn discipelen zijn (Johannes 15:8).

Als wij deze week onze tafeltekst met elkaar opzeggen, hopen we dat er een verlangen geboren wordt in ons hart, om vervuld te worden met het gelovige gebed dat ons leven vruchtbaar maakt voor Zijn naderend Koninkrijk.