En de HERE zal u voortdurend leiden, u in dorre streken verzadigen en uw gebeente krachtig maken; dan zult gij zijn als een besproeide hof en als een bron waarvan het water niet teleurstelt.

Jesaja 58:11

We hebben het wel vaker gezegd, maar toch is het goed ons er weer even aan te herinneren waarom we iedere week een tafeltekst hebben. Onze maaltijden mogen ontmoetingen met God en met elkaar zijn (worden). Dat is de diepe inhoud van de woorden van Jezus uit Johannes 21:12  Jezus zeide tot hen: Komt en houdt de maaltijd.

Dit was niet het ‘Heilig Avondmaal’, maar een gewone maaltijd, die ongewoon werd door de aanwezigheid van Jezus en daardoor tot een gewone, heilige maaltijd werd. Er was geen bijzonder brood en geen bijzondere wijn, maar al het gewone wordt geheiligd door het Woord van God en door het gebed:1 Timotheüs 4:4,5 Want alles wat God geschapen heeft, is goed en niets daarvan is verwerpelijk, als het met dankzegging aanvaard wordt, want het wordt geheiligd door het woord Gods en door gebed.

Echt maaltijd houden, zoals God het voor ons bedoelt, is een heilig gebeuren, een samen komen voor Zijn aangezicht. Het wordt een heilig gebeuren door de maaltijd te ‘omkleden’ met het Woord van God en met het gebed. Het gebed moet dan ook echt een gebed, een spreken met God zijn en de tafeltekst echt Woord van God. Zowel het gebed als de tekst zullen echt zijn, als we verwonderd zijn en ons gelukkig prijzen dat we elkaar in Jezus mogen ontmoeten tijdens het houden van de maaltijd (Joh. 21:12).

En nu dan nog iets over de tafeltekst van deze week. De inhoud van deze tekst dringt pas volkomen tot ons door als we deze woorden in ons hart laten staan in het geheel van de woorden van Jesaja. Daarom is het goed om gedurende dit weekend heel het gedeelte van Jesaja 58 te lezen voordat we de nieuwe week in gaan.

We lezen hier de twee voorafgaande teksten: Jesaja 58:9,10 Wanneer gij uit uw midden het juk wegdoet, het wijzen met de vinger en het spreken van boosheid nalaat, wanneer gij de hongerige schenkt wat gij zelf begeert en de verdrukte verzadigt, dan zal in de duisternis uw licht opgaan en uw donkerheid zal zijn als de middag. En….  Er is dus een duidelijke voorwaarde verbonden aan de rijke belofte van onze tafeltekst!

Wanneer gij uit uw midden het juk wegdoet,… Als in de Bijbel ‘het juk’ figuurlijk wordt gebruikt, dan wordt daar altijd mee bedoeld: het juk van onderdrukking. En let vooral op de zinsnede: uit uw midden. Als de een zich te midden van de anderen verheft, worden we een bedreiging voor elkaar. Dan is er sprake van het juk van onderdrukking.

Is het niet verschrikkelijk, als we met de vinger naar elkaar wijzen, boze woorden spreken over elkaar, en elkaar een juk opleggen, een last, in plaats van elkaar op te beuren, te bemoedigen en te vertroosten. Is het niet huiveringwekkend dat, terwijl God Zijn Geest der vertroosting en bemoediging geeft, we nog de moed hebben het omgekeerde met elkaar te doen? Als we de hongerige en de verdrukte onder ons niet geven wat we zelf begeren, dan maken we de hemel van koper!

Hiervan verlost God ons niet, maar Hij nodigt ons uit om dit zelf uit ons midden weg te bannen opdat…Ja dán pas wordt onze tafeltekst actueel en gaan we verstaan met wat voor een passie, met welk een verlangen God dán deze woorden tot ons spreekt:

En de HERE zal u voortdurend leiden, u in dorre streken verzadigen en uw gebeente krachtig maken; dan zult gij zijn als een besproeide hof en als een bron, waarvan het water niet teleurstelt.