Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.

Filippenzen 4:6,7

De apostel Paulus nodigt ons hier uit: … maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. ‘Bij alles’ kunnen we ook vertalen met ‘onder alle omstandigheden’.

Als we deze woorden lezen lijkt het wel of we wakker geschud worden uit een boze droom. Want wat zijn we toch vaak, haast vanzelfsprekend, bezorgd! Ieder mens weet heel goed wat ‘angst en zorg’ betekent. We ontdekken dat dit komt omdat we zo ontzettend veel op onze eigen nek nemen. Maar Paulus roept ons op om in ons leven die echte, eenvoudig wandel met God te zoeken. Vaak beseffen we dat we weinig verstaan van wat echt bidden is. Met de discipelen kunnen we dan zeggen: Heere, leer ons bidden, … (Lucas 11:1)

In Johannes 15:7 zegt Jezus: ’Als jullie in Mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren’. Jezus roept ons op om in Hem te blijven als een rank aan de wijnstok… zodat alle levenssappen voortdurend door ons heen stromen. En de woorden: Indien mijn woorden in u blijven… kun je ook vertalen met: ‘als je in alles door Mijn spreken bepaald wordt’. Het werkwoord ‘blijven’ betekent: niet vertrekken, aanwezig blijven, voortdurend vastgehouden worden.

Wat kan er een hunkering in ons hart ontstaan naar het normale geloofsleven, naar het eenvoudige leven in Hem! Door de vervreemding van dit geloofsleven, missen we veel van de vervulling van al Zijn beloften.

Als we ‘… bij alles onze wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend maken bij God…’  dan hoeven we ons nooit meer zorgen te maken. Want dan gaan we echt en heel eenvoudig geloven, dat we in de stille wandel met God kunnen vragen wat we maar willen, in de zekerheid dat het zal gebeuren.

In die eenvoudige wandel met de Heer, die gezegd heeft: ‘Zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld’, valt er heel wat angst, spanning en bezorgdheid van ons af. En dan zal …de vrede die alle verstand te boven gaat, uw harten en gedachten behoeden in Christus Jezus.

De hele wereld vraagt om vrede en miljoenen worden uitgegeven om die vrede te bereiken. Laten we nú gaan leven vanuit het besef dat Jezus daadwerkelijk met ons is tot aan de voleinding van de wereld. Dan zal de vrede, waar ieder mensenkind naar hunkert, gestalte krijgen in ons leven van elke dag en zullen de mensen om ons heen het zien en ons vragen om hen mee te nemen in deze echte vrede, die alle verstand te boven gaat. Laten we daarom gehoor geven aan de woorden van de apostel Petrus: ‘Maar heiligt de Christus in uw harten als Here, altijd bereid tot verantwoording aan al wie u rekenschap vraagt van de hoop, die in u is, doch met zachtmoedigheid en vreze. (1 Petr.3:15)