Onze bekwaamheid is Gods werk, die ons ook bekwaam gemaakt heeft om dienaren te zijn van een nieuw verbond, niet der letter, maar des Geestes, want de letter doodt, maar de Geest maakt levend.

                                                                                                                          2 Korintiërs 3:5,6.

Paulus zegt dat wij leesbare brieven van Christus moeten zijn in deze wereld (:3). Dit is iets wat wij nooit zelf tot stand kunnen brengen, maar wat een wonder is dat God bewerkt; Hij maakt ons bekwaam om zulke leesbare brieven van Hem te zijn. Bij ‘bekwaamheid’ denken we altijd aan vakmanschap, maar vakmanschap is een verworvenheid. Wat Paulus hier bedoelt is iets heel anders, iets wat er alleen maar is in de afhankelijkheid van God!

Levende brieven van God zijn we alleen als we geleerd hebben om ‘dienaren’ te zijn. Een dienaar is heel wat anders dan een heraut. Een dienaar is beschikbaar, is bruikbaar gemaakt om degene die hij dient in staat te stellen datgene te doen wat die moet doen. Het is Paulus’ verlangen dat we zo beschikbaar en bruikbaar zullen zijn voor de wereld om ons heen, dat alle mensen in staat zullen zijn om datgene te doen waarvoor zij leven: kiezen voor een volkomen overgave aan God. Als de bazuin klinkt, dan zal er geen sprake meer zijn van kiezen, maar zal ieder mens zich moeten onderwerpen aan Koning Jezus.

Maar zo lang de genade-tijd nog duurt mogen wij brieven van Christus zijn voor deze wereld.

Het Griekse woord voor brief betekent ook letter. Zo wordt dit woord in onze tekst gebruikt: een nieuw verbond, niet der letter. Maar dit Griekse woord werd in de tijd van Paulus ook gebruikt voor de Schriften van het Oude Testament.

Als wij een brief van Christus willen zijn in deze wereld, dan zijn we dat alleen als we beschikbaar zijn als een Filippus, die naar Gods Stem luisterde: “Voeg u bij deze wagen”(Hand.8:29). Dan zijn we pas echt dienaren, diakenen, want zo staat het in onze tekst. Een diaken is niet iemand die met de collectezak rondgaat, maar: iemand die de bevelen van een ander uitvoert, dus iemand als Filippus.

Levende brieven van Christus zullen we alleen zijn als we net als Filippus beschikbaar zijn, bereid zijn om zo maar uit ons werk weggeroepen te worden en daarheen te gaan waar de Geest ons hebben wil. Leesbare brieven van Christus zijn niet ergens ‘aan te plakken’, maar dwarrelen precies daar heen, waar de Geest het wil. Dat is het kenmerk van het Nieuwe Verbond, waar Paulus het over heeft: een nieuw verbond des Geestes. Dat is het Verbond dat niet door de Schriften wordt bepaald, maar door de inwoning van de Heilige Geest in onze harten, waardoor we worden als de wind. Jezus gebruikt, als Hij spreekt over ‘worden als de wind’ (Joh.3:8) hetzelfde woord als voor de geest: de gezindheid of invloed die de ziel van iedereen vult en bestuurt.

Als wij deze week bij iedere maaltijd met elkaar deze tekst opzeggen, laat het dan vergezeld gaan met de bede dat we in deze gezindheid levende brieven van Christus zullen zijn.