Laten wij dan door Hem Gode voort­durend een lofoffer brengen, namelijk de vrucht van onze lippen, die zijn Naam belijden.  

                                                                                                                                              Hebr.13:15

De tafeltekst van deze week heeft heel veel te maken met alles wat er voor staat: De Hebreeënbrief-schrijver heeft verteld over hoe de Joden het zondoffer slachtten en het lichaam van het offerdier buiten de legerplaats verbrandden. Dit ‘buiten de legerplaats’ doet denken aan het: Weg met Hem! Weg met Hem! Kruisig Hem! (Johannes 19:15). Het ‘zondoffer’ is een heenwijzing naar onze Verlosser. Daarom staat er ook in vers 12: Daarom heeft ook Jezus, ten einde zijn volk door zijn eigen bloed te heiligen, buiten de poort geleden.

En het volgende vers (13) heeft net zo’n krachtige oproep voor ons als onze tafeltekst: Laten wij derhalve tot Hem uitgaan buiten de legerplaats en zijn smaad dragen. Het woord ‘derhalve’ kunnen we ook vertalen met ‘dus’… Wie werkelijk Jezus liefheeft, krijgt het verlangen, om in navolging van Hem, buiten de legerplaats zijn smaad te dragen. Dit ‘buiten de legerplaats’ vertelt zo veel over de ‘afzondering’, beter nog: de heiliging, die een gevolg is van het Hem liefhebben!

Paulus zegt: Maar gij geheel anders: gij hebt Christus leren kennen. (Efeze 4:20). Het nieuwgeboren leven, wat gestalte krijgt doordat we Hem leren kennen, maakt ons tot vreemdelingen en bijwoners op aarde (Heb.11:13). Waar we Hem toebehoren, komt er een onweerstaanbare scheiding tussen ons en de wereld die door de wereldgeesten bepaald wordt en niet door de Heilige Geest. Het: geheel anders zijn wordt veroorzaakt door wat Paulus in de Romeinenbrief zegt: En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene. (Romeinen12:2).

Het verlangen om te erkennen wat de wil van God is, kunnen we beter vertalen met: na onderzoek als echt erkennen. Het is dus een verlangen naar het echte, naar de waarheid. Dit ‘echte’, de ‘waarheid’ is niet te vinden in deze ondergaande wereld, maar slechts ‘buiten de legerplaats’. Wie de waarheid wil leren kennen moet toegeven aan het verlangen om tot Hem uit te gaan buiten de legerplaats en zijn smaad te dragen.

De ‘waarheid’ is alleen te verstaan als we aan deze krachtige oproep gevolg geven! Wie dat niet doet, blijft onder de macht van de wereldgeesten, die alleen het tijdgebonden leven beheersen … Alleen vanuit het verstaan van deze achtergrond krijgt onze tafeltekst echt inhoud. Het nieuwe leven, dat door Hem – door Zijn volbrachte werk – in ons gestalte krijgt, kan pas tot werkelijke ontplooiing komen als de levensadem van ons bestaan bepaald wordt door het Gode voort­durend een lofoffer brengen.

‘Voortdurend’ betekent: zonder ophouden. En onder: een lofoffer brengen, mogen we verstaan, dat we bereid zijn om ‘zonder ophouden de opdracht te aanvaarden om ons leven op Zijn altaar te brengen’. Jezus heeft deze gezindheid uitgedrukt met de woorden: doch niet mijn wil, maar de uwe geschiede! (Lukas 22:42).

Deze gezindheid van Jezus die, door de inwoning van Zijn Geest in ons leven gestalte moet krijgen, wekt het verlangen naar die overgave. En het is alleen daardoor dat de taal die wij spreken niets anders meer kan zijn dan de vrucht van onze lippen, die zijn Naam belijden. Het woord ‘vrucht’ is goed vertaald, maar het kan ook betekenen: lof, die aan God als dankoffer gegeven wordt. Het woord ‘lippen’ is beter te vertalen met: de sprekende mond. Als onze mond spreekt van alles waar ons hart vol van is, zal alles wat wij zeggen, getuigen van Gods eer: Spreekt iemand, laten het woorden zijn als van God; (1 Petr.4:11).

Wat zou het een zegen zijn voor de wereld als in al ons spreken Zijn Naam: Zijn Roem en Eer, zou worden groot gemaakt, gewoon omdat we verrukt zijn van Hem, die ons leven in alles bepaalt. Dan zou het wel kunnen gebeuren dat door ons leven, ons spreken er weer een reikhalzend uitzien naar de openbaring van de zonen Gods in onze omgeving gestalte gaat krijgen.