Voorbereiding voor Pasen

Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, die, in de gestalte Gods zijnde, het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht, maar Zichzelf ontledigd heeft, en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, en aan de mensen gelijk geworden is.

Filippenzen 2:5,6 en 7

In deze voorbereidingstijd naar Pasen toe, staan we stil bij een tekst uit de brief van Paulus aan de gemeente te Filippi; een tekst over de gezindheid van Jezus.

Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was’.

Wat is het een indrukwekkende uitnodiging voor ons allemaal om in de voetstappen van onze Heer te mogen gaan. Zijn als Hij in deze wereld, zoals de apostel Johannes het ons zegt: Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, dat wij vrijmoedigheid hebben op de dag des oordeels, want gelijk Hij is, zijn ook wij in deze wereld (1 Joh.4:17).

Ja, onze tafeltekst roept ons op om in de gezindheid van een volmaakte liefde, in deze wereld, te leven voor alle mensen om ons heen. God wil dat alle mensen behouden worden zegt de Schrift: God, onze Heiland, die wil, dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen (1 Tim. 2:3,4).

Als wij God gaan lief krijgen met heel ons hart en met heel onze ziel en met geheel onze kracht, zoals Mozes het volk Israël leerde (Deut. 6:5), dan kunnen we het niet langer verdragen dat onze naasten geen deel hebben aan de behoudenis die in Christus is. Trouwens, dat is toch ook de centrale boodschap van Christus opstanding?

Niet hoog verheven, maar de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, . . .

Dat beeldt die wonderlijke gezindheid op zo’n schitterende wijze uit. Als de rijke inhoud van onze tafeltekst tot ons gaat doordringen, dan wordt het Paasfeest dit jaar een feest van ‘leven uit de dood’, een feest waarin deze goddelijke gezindheid gestalte mag gaan krijgen in ons leven. Hierdoor gaat ons leven werkelijk vruchtdragend worden voor Zijn komende Rijk.

En als we ons daadwerkelijk laten bepalen door deze Bijbeltekst, over de gezindheid van Jezus, kan het wonder gaan gebeuren dat we niet langer zelfgenoegzaam verder kunnen leven. En dat we ons wakker laten schudden en gaan roepen tot God om ontferming en verlossing van onze eigen manier van denken en leven. Dan gaan we echt vragen om een  ‘hervorming’ van ons denken. Een denken, verlost van de macht van de ‘wereldgeesten’, bepaald door de Geest der Waarheid, waarvan Jezus zegt: doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen (Joh.16:13).

Door Gods Geest gericht op Zijn toekomst, zullen we dan … de waarheid gaan verstaan, en de waarheid zal ons vrijmaken (Joh.8:32). Wat mogen we ernaar uitzien om, ook in deze  tijd, waarin alle aardse zekerheden wegvallen, ons te laten vormen tot dat ‘normale’ geloofsleven, waarin Jezus ons is voorgegaan en waar onze tafeltekst zo onomwonden over spreekt.