Roep Mij aan ten dage der benauwdheid, Ik zal u redden en gij zult Mij eren.

Psalm 50:15

God nodigt ons uit om, als we het moeilijk hebben, Hem aan te roepen. Dat betekent dat wij Hem dan om hulp mogen vragen, beter nog: Hem zelf te hulp vragen, Zijn bijstand vragen. Het gaat er dus in de eerste plaats niet om, dat we uit de problemen komen, maar dat we de uitkomst van Hem willen verwachten.

In het werkwoord ‘redden’ komt uit hoe Hij voor de uitkomst zal zorgen. Want dit werkwoord betekent niet alleen ‘redden’, maar ook toerusten, wapenen, krachtig maken. De uitredding is dus vooral een mentale zaak, een geestelijke toerusting, waardoor we sterk komen te staan tegenover de vijand. Paulus zegt: want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. (Efeziërs 6:12)

Het woord benauwdheid in onze tafeltekst betekent ook niet alleen ‘benauwdheid’, maar vooral ook: tegenstander, vijand of verdrukker, iemand die benauwt, angstig maakt.

Als we de tekst lezen, moeten we daarom er vooral aan denken, dat we, als we ons door de tegenstander verdrukt, aangevallen voelen, niet een vuist maken, ons zelf sterk maken, maar een toerusting van God verwachten.

Pas als we in deze gezindheid ons opstellen tegen alle duisternis die we meer en meer gaan zien, als we echt onze toevlucht tot Jezus hebben genomen, dan komt er die diepe verwondering om wat God in ons leven doet: Hij geeft ons de toerusting om waardig in deze wereld te wandelen naar de roeping waarmee Hij ons geroepen heeft.

Als we ons zo door Hem laten toerusten met de wapenen des lichts (Ef. 6:13-17), dan verdwijnt de angst, de nood, die de tegenstander bij ons oproept.

(De onderstreepte woorden zijn vertalingen van het woord ‘benauwdheid’).

Dan zullen de overheden en machten, waarvan Paulus spreekt in de hierboven aangehaalde tekst, zien hoe wij, schuilend onder Zijn vleugels, deze geweldige toerusting ontvangen van Hem, Die wij aanroepen.

Dit is de mooiste manier om Hem te ‘eren’. Ja, want het woord ‘eren’ mogen we zeker ook vertalen met: Zijn heerlijkheid tonen, aan de mensen om ons heen, maar zeker ook aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten.

De tafeltekst voor de komende week roept ons dus op om zó eenvoudig alles van Hem te verwachten, dat Hij ons de toerusting kan geven om stand te houden tegen de vijand. Dan heeft satan niets aan ons en moet verslagen afdruipen, als wij roemen in Gods heerlijkheid én roemen in onze zwakheid,