En zij trokken de schepen op het land en lieten alles achter en volgden Hem.

Lukas 5:11

We leven in een steeds meer verzakelijkte wereld, waarin de angst regeert en de liefde meer en meer verkilt, tenminste, de Liefde waar de Bijbel van spreekt. De Liefde waarvan getuigd wordt in de Bijbel zegt: ik wil wat voor je betekenen. De liefde van deze wereld zégt misschien hetzelfde, maar bedoelt: ik heb wat aan je … De tekenen van deze tijd wijzen erop dat we in het laatste uur leven.

Jezus zegt over ‘het laatste uur’:… omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meesten verkillen (Matt. 24:12). Wetsverachting betekent zoiets als: in een toestand verkeren zonder ‘wet’, óf er onbekend mee zijn, óf door schending ervan. Het Hebreeuwse woord Thora is afgeleid van een werkwoord dat veel betekenissen kan hebben, maar het meest nabij is de betekenis van ‘aanwijzing geven’, ‘richting geven’ en ‘neerstromen van regen’. Thora betekent dus vooral heenwijzen naar het leven (regen is voor de Bijbelse – vaak zo droge – wereld het symbool van leven).

In de dagen van de Here Jezus was er veel sprake van wetsverachting in Bijbelse zin: Men praatte graag óver de woorden van God, maar het luisteren naar Zijn stem, Zijn spreken, verwierp men … anders hadden de vromen van die dagen immers het Levende Woord van God, Jezus van Nazareth niet gekruisigd? Gelukkig waren er in die dagen nog mensen, die zich niet konden vinden in de godsdienstige rituelen, maar echt hunkerden naar het Woord van God. Ook in deze tijd merken we dat er weer meer honger naar Gods woord komt. Dan raken de woorden van Samuël ook ons leven.: ‘Heeft de HERE evenzeer welgevallen aan brandoffers en slachtoffers als aan horen naar des HEREN stem? Zie, gehoorzamen is beter dan slachtoffers, luisteren beter dan het vette der rammen.’ (1 Samuël 15:22)

De gelovigen in Jezus’ tijd herkenden in de Zoon van de timmerman de, door God beloofde, Messias. Zij dronken Zijn Woorden op: Woorden van eeuwig leven: Here, tot wie zullen wij heengaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven; (Joh.6:68). Wie de Woorden van Eeuwig Leven verstaat, wordt tot een nieuwe schepping! Wie het levende Woord van God verstaat wordt losgemaakt van het tijdgebonden denken. Dat wil zeggen: hij wordt er niet meer door bepaald, maar door een vernieuwend denken, dat God schenkt aan degenen, die Hem zoeken.

Dan wordt ineens alles anders: Want bij U is de bron des levens, in uw licht zien wij het licht (Psalm 36:10). Misschien dat bovengenoemde tafeltekst dan ook meer tot ons gaat spreken: En zij trokken de schepen op het land en lieten alles achter en volgden Hem. Want dit ‘alles achter laten’ geeft die totale verandering weer, die er is in de ontmoeting met, in de openbaring van, de levende Here. ‘Alles achter laten’ betekent ook: niet langer vasthouden, niet bepalend doen zijn. Hierdoor worden alle eigen ‘zekerheden’, onze vertrouwde gedachtenpatronen en alles wat de wereld ons biedt, volkomen onbelangrijk, ja storend. Het kan ons leven dan niet verder meer bepalen. Want wie Jezus leert kennen zoals Hij werkelijk is, krijgt deel aan Zijn komende Rijk.