Pinksteren 2021

Deze week bereiden we ons voor op het naderende Pinksterfeest. Dit feest wordt ook wel ‘Feest der Weken’ of ‘Oogstfeest’ genoemd. Pinksteren is de afsluiting van het Paasfeest. Tijdens ons Pinksterfeest gedenken wij dat wij door de komst van de Heilige Geest een toerusting hebben gekregen om Zijn getuigen te zijn, zodat door ons leven heen nog velen toegevoegd kunnen worden aan ‘de kring van hen die behouden worden’: de Gemeente van Christus (Hand.2:47).

En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken.

Rom. 12:2a

Toen de Pinksterdag aanbrak, waren er heel veel Joden in Jeruzalem die vanuit de hele wereld daar waren gekomen om het Pinksterfeest, één van de drie grote feesten der Joden (Ex.23:17), te vieren. Het waren alleen de heel vrome Joden die deze, zeker voor die tijd, grote moeite namen.

Ook de discipelen van Jezus waren in Jeruzalem. Maar zij waren daar niet alleen om ‘het Feest der Weken’ te vieren, maar vooral waren zij daar omdat Jezus, de Opgestane Heer, hen geboden had Jeruzalem niet te verlaten, maar te blijven wachten op de belofte van de Vader (Hand.1:4).

In gehoorzaamheid aan hun Heer verbleven zij daar, allen eendrachtig volharden in het gebed (Hand.1:14), niet wetend hoe lang zij moesten blijven wachten; zij wisten van te voren beslist niet dat aan dit wachten een einde kwam toen de Pinksterdag aanbrak. Zij waren gewoon voor het Pinksterfeest bijeen toen er eensklaps een geluid was als van een geweldige windvlaag, die zelfs het gehele huis vervulde. Zij zullen misschien in eerste instantie wel bezorgd zijn geweest toen het leek alsof vuurtongen zich over hen verdeelden en op ieder van hen bleven rusten… Maar meteen werden zij allen vol van de Heilige Geest, want zij begonnen vrijmoedig uiting te geven aan hetgeen de Geest hun te spreken gaf. Dat moet een bevrijdende ervaring zijn geweest! Misschien herinnerden zij zich toen wat Jezus hun gezegd had: …maakt u dan niet bezorgd, hoe of wat gij spreken zult; …want gij zijt het niet, die spreekt, doch het is de Geest uws Vaders, die in u spreekt (Matt.10:19,20).

Ja, want dat is het werk van de Heilige Geest, dat Hij ons verlost van ons verduisterd verstand en ons verandert door de vernieuwing van ons denken! Wat hebben wij het nodig dat het Pinkstergebeuren ons leven weer gaat vervullen. Want hoe weinig mensen zijn er nog die zich zó door Gods Geest willen laten vervullen, dat zij dusdanig geïnteresseerd raken in hun naasten, dat zij hen van de grote daden van God willen vertellen. Dit is het handelen dat zij in hun eigen leven zijn gaan ervaren door Jezus Christus, de uit de doden opgestane Heer. Maar dan ook in een taal die eigen is aan degenen die luisteren.

Want, als de Geest van God woning gemaakt heeft in onze harten, dan dringt de liefde van Christus ons om met al onze zegen de naasten te zegenen, te dienen en mee te nemen naar Jezus toe. Daarom is het Pinksterfeest, het Oogstfeest, hét toerustingsfeest voor diegenen die zich in de gezindheid van Jezus gezondenen weten in de wereld van nu!